Hollywood Fashion Secrets

Temporary Hem Tape 

Hollywood Fashion Secrets Temporary Hem Tape

Size/Count: 1.0 ea

$7.99

Garment Shields 

Hollywood Fashion Secrets Garment Shields

Size/Count: 1.0 ea

$9.49

Boot Strapsblack 

Hollywood Fashion Secrets Boot Straps

Size/Count: 1.0 ea

$11.99

Lint Removing Sheets 

Hollywood Fashion Secrets Lint Removing Sheets

Size/Count: 2.0 ea

$5.49

Hip HuggerBlack 

Hollywood Fashion Secrets Hip Hugger

Size/Count: 1.0 ea

$8.99

Sweater Saver 

Hollywood Fashion Secrets Sweater Saver

Size/Count: 1.0 ea

$8.49

Go Top